Doble Grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació
Amb aquest doble grau s'assoleix una sòlida formació jurídica al mateix temps que s'aprofundeix en coneixements pluridisciplinaris relacionats amb el món del treball i dels recursos humans

Doble Grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

En el Doble grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació aprendràs a aplicar les teories sobre gestió i direcció de recursos humans en empreses, a analitzar i sistematitzar el funcionament del mercat i de les polítiques sociolaborals. A més, et formaràs en negociació i resolució de conflictes en les relacions laborals, anàlisi i diagnòstic de situacions, i problemes de treball i gestió de la prevenció de riscos laborals. Un cop t'hagis graduat, tindràs una sòlida formació jurídica i empresarial, i podràs ocupar llocs de treball que requereixin una formació interdisciplinària vinculada a l'àmbit jurídic i empresarial.

Sortides professionals

Un cop t’hagis graduat, podràs exercir les activitats professionals següents:

  • Tasques relacionades amb el desenvolupament, la interpretació i l’aplicació de les normes legals tant en l’Administració i organismes públics com en empreses privades.
  • Funció pública estatal, autonòmica o local
    (judicatura, fiscalia, cossos de lletrats de les administracions públiques, cossos tècnics de l’Administració, inspecció de treball, cossos docents). També podràs accedir a notaries i registres.
  • Planificació, organització i gestió del treball i control dels recursos humans.
  • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d’àmbit empresarial o institucional.
  • Assessoria i consultoria jurídiques d’institucions i empreses.
  • Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria, sempre que es compleixin els requeriments legals establerts per accedir a aquestes dues professions.

Perfil recomanat

És recomanable que siguis una persona amb interès per comprendre els problemes de caràcter jurídic, social, polític i econòmic, i, en particular, les relacions i els conflictes sociolaborals. És important que siguis capaç d’utilitzar coneixements multidisciplinaris i saber sintetitzar-los per fer anàlisis jurídiques i poder interpretar dades estadístiques i resultats d’investigacions empíriques sobre el món del treball.

L’argumentació oral i escrita, l’esperit crític així com la capacitat de buscar i analitzar informació de les fonts especialitzades són competències pròpies d’aquesta doble titulació.

Rànquings

3a posició estatal per cursar el doble grau en Dret i en Relacions Laboral i Ocupació

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 243 ECTS
Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 6+9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Romà6
Economia6
Habilitats del Jurista6
Història del Dret6
Teoria del Dret6
Ciència Política6
Constitució i Sistema de Fonts6
Dret Internacional Públic8
Dret del Treball I6
Dret de la Seguretat Social I6
Sociologia del Treball6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Dret de la Seguretat Social II5
Dret Sindical I5
Fonaments de Dret Públic de Catalunya6
Introducció al Dret Processal6
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social5
Organització i Institucions Bàsiques Administratives6
Activitat Administrativa i Control de les Administra-cions Públiques4
Drets Fonamentals5
Dret Sindical II5
Dret del Treball II5
Part General del Dret Civil6
Psicologia del Treball i de les Organitzacions6
Teoria de les Organitzacions6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció Estratègica de les Organitzacions6
Dret de la Seguretat i Salut al Treball6
Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom6
Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema6
Igualtat, Gènere i Ocupació6
Polítiques de Recursos Humans5
L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics6
Dret d'Obligacions i Contractes6
Dret Penal: Part General8
Economia Laboral5
Institucions de Dret de la Unió Europea6
Psicologia dels Recursos Humans5
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Comparat3
Dret de Família4
Dret Financer6
Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social.8
Dret Processal Civil7
Drets Reals6
Dret Sancionador i Processal del Treball6
Dret de la Seguretat Social III6
Mercat de Treball Aplicat6
Règim d'Estrangeria5
Sistemes Laborals Comparats6
Teories i Models de les Relacions Laborals5
5è curs
ASSIGNATURAECTS
Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol8
Dret de Successions5
Fiscalitat del Treball i de l'Empresa9
Sistema Tributari7
Relacions Laborals Especials6
Dret Internacional Privat8
Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari7
Dret Processal Penal3
Filosofia del Dret3
Pràctiques Externes9
Treball de Fi de Grau (Dret)6
Treball de Fi de Grau (Relacions Laborals i Ocupació)9