Grau en Anglès

Grau en Anglès

Per què estudiar el grau en Anglès a la URV?

El grau en Anglès de la URV es caracteritza, respecte als graus similars d’altres universitats, perquè posa un èmfasi especial en la formació lingüística dels estudiants. De fet, el 75% de les assignatures específiques obligatòries se centren a assegurar que obtinguis un domini pràctic i teòric de la llengua anglesa excel·lent, que et permeti respondre adequadament a la demanda de la societat, tant en empreses com en centres d’ensenyament.

A més, tot això sense deixar de banda el valor afegit que confereix als estudiants una formació suficient en la literatura i la cultura dels països de parla anglesa, que sempre pot ser complementada cursant assignatures optatives d’aquestes matèries.

Segons l’edició 2019 de l’U-Ranking, el grau d’Anglès de la URV és el primer de l’Estat per la qualitat docent.

Sortides professionals

Podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

  • Ensenyament de la llengua anglesa a tots els nivells.
  • Traducció.
  • Assessorament lingüístic.
  • Gestió en la indústria de la cultura i del turisme.
  • Gestió en empreses multinacionals que requereixen coneixement elevat de la llengua anglesa.
  • Treball editorial: edició i correcció de textos.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès específic i força capacitat per a les matèries de llengua i literatura i, en concret, per a la llengua anglesa i el món literari i cultural anglòfon.

Per superar el grau amb èxit, es recomana que tinguis un nivell de coneixement mínim de la llengua anglesa corresponent a un B1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 135 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Literatura12
Lingüística12
Anglès I6
Comunicació Escrita en Català6
Comunicació Escrita en Espanyol6
Anglès II6
Literatura i Societat6
Llengua i Societat6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Llengua Anglesa I6
Destreses Comunicatives: Reading and Writing I6
Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I6
Anàlisi de Textos Anglesos I6
Llengua Alemanya I6
Llengua Anglesa II6
Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II6
Destreses Comunicatives: Reading and Writing II6
Anàlisi de Textos Anglesos II6
Llengua Alemanya II6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Llengua Anglesa III6
El Sistema de Sons de l'Anglès I6
Introducció a la Literatura Anglesa6
Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa6
Optativa6
Llengua Anglesa IV6
El Sistema de Sons de l'Anglès II6
Introducció a la Traducció Anglesa6
Narrativa en Anglès6
Optativa6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Llengua Anglesa V6
Taller d'Escriptura Avançada6
Taller d'Expressió Oral Avançada6
Gestió de la Informació3
Optatives (2 assignatures de 6 ECTS cadascuna)12
Llengua Anglesa VI6
Optatives (2 assignatures de 6 ECTS cadascuna)12
Treball de Fi de Grau9